Schimmelstopp

Schimmelstopp

Pretpelējuma piedeva dispersijas krāsām un apmetumiem.
Lietošanai gatavs konservanta šķīdums. Piešķir krāsojumam noturību pret pelējuma veidošanos. Izmantojams kā piedeva pret pelējumu ūdens dispersijas krāsām un apmetumiem.

Patēriņš: 250 ml koncentrāts uz 10 L krāsas vai 25 kg apmetuma

Īpašības: Piešķir krāsojumam noturību pret pelējuma veidošanos. Lietošanai gatavs konservanta šķīdums. Izmantojams kā piedeva pret pelējumu ūdens dispersijas krāsām un apmetumiem. Paredzēts izmantošanai gan sadzīves apstākļos, gan arī profesionālai lietošanai.

Pielietošana: Pelējuma bojātās virsmas vispirms notīrīt ar Schimmelentferner. Stipri bojātās virsmas vispirms papildus apstrādāt ar Sanierlösung. Pudeles saturu (250 ml) pirms lietošanas iemaisīt 10L krāsas vai 25kg apmetuma. Pirms iemaisīšanas pudeli saskalot!

Instrumentu tīrīšana: pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar siltu ūdeni.

Patēriņš: 250 ml koncentrāts uz 10 L krāsas vai 25 kg apmetuma

Lietošanas temperatūra: min. +5°C apstrādes un žūšanas laikā.

Krāsa: bezkrāsains

Iepakojums: 250 ml

Drošības informācija: Uzmanību   Kairina ādu • Var izraisīt alerģisku ādas reakciju • Izraisa nopietnu acu kairinājumu • Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām • Sargāt no bērniem • Pirms lietošanas izlasīt etiķeti • Izvairīties ieelpot putekļus/dūmus/gāzi/miglu/izgarojumus/smidzinājumu • Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt rokas • Piesārņoto darba apģērbu neiznest ārpus darba telpām • Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību • Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību • Atbrīvoties no satura/tvertnes speciālo atkritumu savākšanas vietā.
2-oktil-2H-izotiazolons-3

Aktīvā viela: 2-oktil-2H-izotiazolons-3: 14,4 g/kg

Biocīda inventarizācijas Nr.: 20032009/2552

Biocīdu lietošanas nosacījumi: ir atļauts lietots tikai kā plēves konservantu (7. produktu veids).

Iespējamā bīstamā iedarbība un pirmās palīdzības pasākumi: Ja ieelpoti produkta tvaiki, pārvietoties svaigā gaisā. Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu. Ja nokļuvis uz ādas, nomazgāt ar siltu ūdeni un, ja rodas kairinājums, kas nepāriet, meklēt medicīnisku palīdzību. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un, kairinājuma gadījumā, meklēt medicīnisku palīdzību. Ja norīts, izskalot muti ar ūdeni (ja cietušais ir pie samaņas), dzert daudz ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.
Aktīvās vielas, kura klasificēta kā toksiska, akūtā toksicitāte (LD50, orāli, žurkām): 2-oktil-2H-izotiazolons-3: 1470 mg/kg (World Health Organization, ISBN 92 4 154663 8).

Drošības pasākumi lietojot, uzglabājot un pārvadājot: Produkts ir stabils normālos lietošanas un uzglabāšanas apstākļos. Lietojot ievērot vispārējos higiēnas noteikumus darbam ar ķīmiskajiem produktiem. Nodrošināt pietiekošu ventilāciju gan produktu lietojot, gan arī žāvējot virsmas, kuras pārklātas ar krāsu, kurai produkts pievienots. Nepieļaut kontaktu ar acīm un ādu un neieelpot produkta tvaikus. Strādājot neēst, nedzert, nesmēķēt. Valkāt polivinilhlorīda (PVC) aizsargcimdus ar materiāla biezumu vismaz 0,8 mm un aizsargapģērbu. Ja ir šļakatu risks, valkāt aizsargbrilles.
Uzglabāt slēgtā oriģinālajā iepakojumā, labi vēdināmās telpās. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Ieteicams uzglabāt temperatūrā no +10 līdz +25 °C.
Normālos apstākļos produkts nav degošs. Īpaši ugunsdrošības pasākumi nav nepieciešami.
Saskaņā ar starptautiskajiem transporta noteikumiem produkts nav atzīstams par bīstamu kravu. 

Minimālais uzglabāšanas laiks 2 gadi – skatīt marķējumu uz iepakojuma.

Ietekme uz vidi: Produkts ir kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Neļaut tam nonākt kanalizācijā, ūdens baseinos vai pildizgāztuvē. Produkts noārdās bioloģiskā ceļā.

Atkritumu utilizācija: Produkta atlikumus (kods: 070699) un neattīrīto iepakojumu (kods: 150110) neizvietot kopā ar sadzīves atkritumiem, bet savākt atsevišķi un likvidēt drošā veidā. Iepakojuma attīrīšanai izmantot lielu daudzumu ūdens. Pilnīgi iztukšotu un attīrītu iepakojumu (kods: 150102) iespējams pārstrādāt.

This entry was posted in Dufa produkti, Speciālie līdzekļi. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.