Schimmelentferner

schimmel-entferner_500ml_web2019

Pelējuma noņemšanas līdzeklis.
Hloru saturošs, ļoti efektīvs pelējuma mazgāšanas līdzeklis ar ērtu smidzinātāju. Palīdz atbrīvoties no pelējuma, aļģēm, sūnām mājā, saunā, peldbaseinā, no flīzēm, šuvēm, sienām, griestiem, mūra, koka, plastmasām, no kapakmeņiem. Iedarbojas dezinficējoši un profilaktiski.

Īpašības: Hloru saturošs, ļoti efektīvs pelējuma mazgāšanas līdzeklis ar ērtu smidzinātāju. Palīdz atbrīvoties no pelējuma, aļģēm, sūnām mājā, saunā, peldbaseinā, no flīzēm, šuvēm, sienām, griestiem, mūra, koka, plastmasām, no kapakmeņiem. Iedarbojas dezinficējoši un profilaktiski. Paredzēts izmantošanai gan sadzīves apstākļos, gan arī profesionālai lietošanai.

Pielietošana: Izsmidzināt tieši uz bojātajām vietām no apmēram 10-15 cm attāluma. Biezas pelējuma kārtas gadījumā uzsmidzināt vairākkārtīgi. No flīžu un elastīgajām šuvēm apmēram pēc 10 minūtēm nomazgāt ar ūdeni un sūkli.

Instrumentu tīrīšana: pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar siltu ūdeni.

Patēriņš: apm. 50 – 100 ml/matkarībā no virsmas uzsūktspējas.

Lietošanas temperatūra: min. +5°C apstrādes un žāvēšanas laikā.

Krāsa: bezkrāsains

Iepakojums: 500 ml

Drošības pasākumi: Var agresīvi iedarboties uz dažādiem materiāliem – pārklājumiem, lakām, krāsām un plastmasām. Flīzēm ar bojātu glazūru var veidoties krāsu plankumi. Pirms lietošanas ieteicams izmēģināt neuzkrītošā vietā. Ja rodas elpošanas ceļu kairinājums, konsultēties ar ārstu. Ja nokļuvis uz ādas, nomazgāt nost ar ūdeni un pēc tam kārtīgi noskalot. Ja norīts, izskalot muti ar ūdeni, dzert daudz ūdens, neizraisīt vemšanu un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja nonācis uz augiem, audumiem vai metāliem, tūlīt noskalot ar lielu daudzumu ūdens. Telpas labi vēdināt, līdz izzūd raksturīgā hlora smaka. Parasti tas notiek īsā (10 – 15 min) laikā.

Produkta atlikumus un neattīrīto iepakojumu neizvietot kopā ar sadzīves atkritumiem, savākt atsevišķi un likvidēt drošā veidā. Iepakojumu var attīrīt ar lielu daudzumu ūdens un nodot šķirojamo atkritumu savākšanas punktā atkārtotai pārstrādei.

Bīstami   Kairina ādu • Izraisa nopietnus acu bojājumus • Sargāt no bērniem • Neieelpot smidzinājumu • Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās • Izmantot aizsargcimdus un acu/sejas aizsargus • SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot • Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību • SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/ziepju daudzumu.

Nātrija hipohlorīts

Brīdinājums! Nelietot kopā ar citiem produktiem. Var izdalīt bīstamas gāzes (hloru).

Satur: < 5 % balinātāju, kura pamatā ir hlors; dezinfekcijas līdzekli

Aktīvā viela: Nātrija hipohlorīts < 5 g / 100 g (< 5 masas %)

Biocīda inventarizācijas Nr.: 20032009/2552.

Uzglabāšana: oriģinālajā iepakojumā, stāvus, vēsā, tumšā vietā, temperatūrā virs 0 °C – skatīt marķējumu uz iepakojuma (24 mēneši).

This entry was posted in Dufa produkti, Speciālie līdzekļi. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.