Sanierlösung

Sanierlösung

Līdzeklis pelējuma un sēnītes skartu virsmu apstrādei.
Izmantojams pelējuma sēnīšu un aļģu skartu virsmu attīrīšanai un nostiprināšanai pirms tālākas krāsošanas vai apdares ar dekoratīvajiem materiāliem. Produkta aktīvās sastāvdaļas iesūcas dziļi virsmā un iznīcina sēnīšu micēliju. Iekšdarbiem un ārdarbiem.

Patēriņš: apm. 175 ml/m2

Paredzēts izmantošanai gan sadzīves apstākļos, gan arī profesionālai lietošanai.

Pielietošana: Pirms uzklāšanas iekšdarbos virsmu iepriekš notīrīt mehāniski, piemēram, ar drāšu birsti vai špakteļlāpstiņu. Ārdarbos pelējumu, ja virsmas īpašības to pieļauj, vēlams notīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu. Uz attīrītās virsmas ar otu uzklāt neatšķaidītu düfa Sanierlösung un pirms tālākas apstrādes ļaut nožūt vismaz 24 stundas. Virsmām pēc tam vēlams uznest pārklājumus, kas ir noturīgi pret pelējuma veidošanos.

Instrumentu tīrīšana: pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar siltu ūdeni.

Patēriņš: apm. 175 ml/matkarībā no virsmas uzsūktspējas.

Lietošanas temperatūra: min. +5°C apstrādes un žūšanas laikā.

Krāsa: bezkrāsains

Iepakojumi: 1L / 5L

Iespējamā bīstamā iedarbība un pirmās palīdzības pasākumi: Saskaroties ar ādu, iespējams, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu. Ja ieelpoti produkta tvaiki, pārvietoties svaigā gaisā. Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu. Ja nokļuvis uz ādas, nomazgāt ar siltu ūdeni un, ja rodas kairinājums, kas nepāriet, meklēt medicīnisku palīdzību. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un, kairinājuma gadījumā, meklēt medicīnisku palīdzību. Ja norīts, izskalot muti ar ūdeni, dzert daudz ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.
Aktīvās vielas, kura klasificēta kā toksiska, akūtā toksicitāte (LD50, orāli, žurkām):
2-oktil-2H-izotiazolons-3: 1470 mg/kg (World Health Organization, ISBN 92 4 154663 8)

Satur 2-oktil-2H-izotiazolonu-3. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Aktīvās vielas: Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-16-alkildimetil-, hlorīdi: 0,5 g/100 g (0,5 masas %);  2-oktil-2H-izotiazolons-3: 0,027 g/100 g (0,027 masas %).

Sargāt no bērniem.

Biocīda inventarizācijas Nr.: 20032009/2552

Drošības pasākumi lietojot, uzglabājot un pārvadājot: Produkts ir stabils normālos lietošanas un uzglabāšanas apstākļos. Lietojot ievērot vispārējos higiēnas noteikumus darbam ar ķīmiskajiem produktiem. Nodrošināt pietiekošu ventilāciju gan produktu lietojot, gan arī žāvējot ar to apstrādātās virsmas. Nepieļaut kontaktu ar acīm un ādu un neieelpot produkta tvaikus. Strādājot neēst, nedzert, nesmēķēt. Valkāt polivinilhlorīda (PVC) aizsargcimdus ar materiāla biezumu vismaz 0,8 mm un aizsargapģērbu. Ja ir šļakatu risks, valkāt aizsargbrilles. Uzglabāt slēgtā oriģinālajā iepakojumā, labi vēdināmās telpās. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Ieteicams uzglabāt temperatūrā no + 10 līdz + 25 °C. Normālos apstākļos produkts nav degošs. Īpaši ugunsdrošības pasākumi nav nepieciešami.
Saskaņā ar starptautiskajiem transporta noteikumiem produkts nav atzīstams par bīstamu kravu.

Minimālais uzglabāšanas laiks: 2 gadi – skatīt marķējumu uz iepakojuma.

Ietekme uz vidi: Produkts nav klasificēts kā bīstams videi, un normālos paredzamos lietošanas apstākļos nelabvēlīga iedarbība uz vidi nav sagaidāma. Taču, tas satur vielas, kas ir toksiskas ūdens organismiem. Neļaut tam nonākt kanalizācijā, ūdens baseinos vai pildizgāztuvē. Produkts noārdās bioloģiskā ceļā.

Atkritumu utilizācija: Produkta atlikumus un neattīrīto iepakojumu neizvietot kopā ar sadzīves atkritumiem, bet savākt atsevišķi un likvidēt drošā veidā. Iepakojuma attīrīšanai izmantot lielu daudzumu ūdens. Pilnīgi iztukšotu un attīrītu iepakojumu iespējams pārstrādāt.

This entry was posted in Dufa produkti, Speciālie līdzekļi. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.