Isoliersalz

isoliersalz_0_5kg_web2019

Izolējošs gruntēšanas līdzeklis iekšdarbiem.
Ūdens, nikotīna un rūsas plankumu, kā arī stipri uzsūcošu sienu un griestu virsmu izolēšanai pirms krāsošanas ar dispersijas krāsām.

Patēriņš: apm. 10 m2/l (gatavais šķīdums)

Paciņas saturs paredzēts šķaidīt ar 2L ūdens. Nav jānomazgā.

Pamatnes: Virsmām jābūt tīrām, sausām un stabilām. Regulē virsmas uzsūktspēju. Ar pelējumu un sēnīti bojātas virsmas attīrīt ar düfa Schimmelentferner. Paciņas saturu izšķaidīt 2L ūdens.

Iestrāde: Uzklāt ar otu virsmu stipri piesūcinot. Sevišķi smagos gadījumos pēc nožūšanas uzklāt Isoliersalz šķīdumu atkārtoti. Pirms krāsošanas ļaut virsmai nožūt. Ieteicams nekavējoties noslaucīt pilienus, sevišķi no marmora un stikla virsmām.

Instrumentu tīrīšana: pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar siltu ūdeni.

Lietošanas temperatūra: min. +5°C apstrādes un žūšanas laikā.

Krāsa: bezkrāsains

Iepakojums: 500 g

Iespējamā bīstamā iedarbība un pirmās palīdzības pasākumi: Sargāt no bērniem • Izmantot acu/sejas aizsargus • SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot • Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.

Sērskābe, alumīnija sāls (3:2), tetradekahidrāts     CAS Nr.: 16828-12-9

Uzglabāšana: Oriģinālā iepakojumā, sausā un vēsā vietā uzglabāšanas laiks nav ierobežots.

This entry was posted in Dufa produkti, Speciālie līdzekļi. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.