Grünbelag Entferner

Grünbelag Entferner

Aļģu un sūnu noņemšanas līdzeklis
Lietošanai gatavs šķidrums aļģu un sūnu noņemšanai no trotuāriem, terasēm, jumtiem, fasādēm, koka žogiem. Profesionālai un neprofesionālai lietošanai. Piemērots akmens, betona, stikla, koka, keramikas, metāla un cinkotām vai krāsotām virsmām, jumtiem: dakstiņiem, šīferim, kā arī bituma šindeļiem un kausējamiem jumta segumiem. Lietošanai ārdarbos. Apstrādātās virsmas tiek dziļi attīrītas no aļģēm un sūnām un vienlaicīgi arī aizsargātas no atkārtotas apaugšanas.

Patēriņš: ~ 170 ml uz 1 m2 virsmas. 5 l pietiek apm. 30 m2 vienreizējai apstrādei.

Tagad arī 500 ml iepakojumā ar smidzinātāju! 500 ml pietiek apm. 3 m2 vienreizējai apstrādei.

grunbelag-entferner_500ml_web2019

Pielietošana: Lai sasniegtu optimālu rezultātu, apstrādājamajai virsmai jābūt sausai. Šķidrumu uzklāt ar otu, birsti, dārza smidzinātāju vai lejkannu un ļaut iedarboties apm. 24 stundas. Optimālai iedarbībai būtu vēlams, lai šajā laikā nav nokrišņu. Līdzeklis iedarbojas patstāvīgi, lielākoties nav nepieciešama manuāla iedarbība, tomēr, dažreiz nepieciešams virsmu papildus mehāniski attīrīt ar birsti vai augstspiediena mazgātāju. Sevišķi netīrām virsmām var būt nepieciešama atkārtota apstrāde.

Darbarīkus pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Lietošanas temperatūra: min. +5°C apstrādes un žūšanas laikā.

Krāsa: bezkrāsains

Iepakojums: 500ml / 5L

Drošības pasākumi: Darba vietā nedrīkst ēst, dzert un smēķēt. Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu. Ja rodas iedarbības simptomi vai šaubu gadījumos, meklēt medicīnisku palīdzību. Ja ieelpoti tvaiki vai aerosols, pārvietoties svaigā gaisā. Ja nokļuvis uz ādas, nomazgāt ar siltu ūdeni un labi noskalot.

Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Sargāt no bērniem • Pirms lietošanas izlasīt etiķeti • Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt rokas • Izmantot aizsargcimdus / aizsargdrēbes / acu aizsargus / sejas aizsargus • SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot • Īpaša medicīniskā palīdzība (sk. Drošības pasākumi uz šīs etiķetes) • Ja rodas ādas kairinājums: Lūdziet mediķu palīdzību • Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

Aktīvā viela: Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-16-alkildimetilhlorīdi: 15 g/kg.

Biocīda inventarizācijas Nr.: LV01082011/4948

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, temperatūrā virs 0 °C.

Derīguma termiņš: skatīt marķējumu uz iepakojuma.

Produkta atlikumus (kods: 070699) un neattīrīto iepakojumu (kods: 150110) neizvietot kopā ar sadzīves atkritumiem, savākt atsevišķi un likvidēt drošā veidā. Iepakojumu var attīrīt ar lielu daudzumu ūdens un nodot šķirojamo atkritumu savākšanas punktā atkārtotai pārstrādei (kods: 150102).

This entry was posted in Dufa produkti, Speciālie līdzekļi. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.